Statuten VSB Young Management

STATUTEN

 ASSOCIATIE VERENIGING SURINAAMS BEDRIJFSLEVEN
YOUNG MANAGEMENT

I. NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: “Associatie VSB Young Management”, hierna te noemen “VSB YM”.
 2. Zij is gevestigd aan de Prins Hendrikstraat no. 18 te Paramaribo.

Artikel 2

De vereniging vangt aan op heden en is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3

VSB YM is een vereniging geassocieerd aan de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), die zich richt op leidinggevenden bij marktgerichte ondernemingen in de leeftijd van 18 tot en met 40 jaar. Middels periodieke activiteiten wordt getracht de samenwerking tussen de VSB en VSB YM te bevorderen en worden leden in de gelegenheid gesteld netwerken op te bouwen, ervaringen uit te wisselen, kennis en inzicht te verwerven op het gebied van ondernemerschap, leiderschap, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen om zodoende een bijdrage te leveren aan het creëren van nieuwe inzichten die moeten leiden tot zakelijke c.q. persoonlijke groei.

Artikel 4

VSB YM tracht dit doel, onder meer, te bereiken door:
 1. Samenwerking met de VSB.
 2. Bestudering van actuele vraagstukken van belang voor het bedrijfsleven mede in het kader van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de ruimste zin des woords.
 3. Het (mede) organiseren van bijeenkomsten voor het geven van presentaties en voorlichting door externe deskundigen of door de leden zelf.
 4. Via de VSB contacten te leggen en te onderhouden met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, zowel in nationaal als internationaal verband, onder meer door het organiseren van excursies, zowel in binnen- als buitenland.
 5. Het bevorderen van een nauwere onderlinge band tussen de VSB YM leden en met leden van de VSB door het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten.
 6. Alle andere wettige middelen die voor het doel van VSB YM bevorderlijk zijn.

III. BESTUURSLEDEN, LEDEN, ERELEDEN, DONATEURS EN REGIO’S

Artikel 5

Bestuursleden zijn zij, die plaatsnemen in het bestuur van VSB YM.

Artikel 6

Leden zijn bedrijven die aan de voorwaarden van lidmaatschap voldoen, het doel van VSB YM onderschrijven en als zodanig zijn toegelaten als lid.

Artikel 7

Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de VSB en of VSB YM op voordracht van het dagelijks bestuur, door de Algemene Ledenvergadering (ALV) als zodanig zijn benoemd.

Artikel 8

Donateurs van VSB YM kunnen zijn oud-leden van VSB, VSB YM en belangstellenden die jaarlijks tenminste een vast te stellen minimum bijdrage betalen en als zodanig zijn toegelaten.

Artikel 9

Een regio (“Regio”) is de bestuurlijke indeling van VSB YM, met een initiële indeling van Regio Paramaribo, Regio Oost en Regio West. Een bestuurslid vertegenwoordigt een Regio met steeds minimaal 12 en maximaal 23 leden. Indien een Regio uit meer dan 23 leden bestaat kan de Regio een 2de bestuursleden aanwijzen.

Artikel 10

Het dagelijks bestuur houdt een register, waarin de contact gegevens van de leden, ereleden en donateurs zijn opgenomen, onder vermelding van de Regio waartoe zij behoren.

LIDMAATSCHAP, AANMELDING EN TOELATING

Artikel 11

Om tot lid van VSB YM te worden toegelaten gelden de volgende vereisten:
 1. Een marktgerichte onderneming die vertegenwoordigd zal worden door een directeur,manager of andere leidinggevende in de leeftijd van 18 tot en met 40 jaar.
 2. De vertegenwoordiger dient bevoegd te zijn om de onderneming in- en buiten rechte te vertegenwoordigen of vanuit een management functie leiding te geven aan personen en bedrijfsprocessen.
 3. De vertegenwoordiger mag bij aanvang van het lidmaatschap niet ouder zijn dan 35 jaar.
 4. Het bedrijf dient geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
 5. Het bedrijf dient te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaronder inzake het voeren van een financiële administratie en arbeids- en socialezekerheidswetgeving. Op verzoek van VSB YM dient het lid dit te kunnen onderbouwen middels overlegging van documentatie terzake.
 6. De vertegenwoordiger is bereid en in staat actief te participeren in VSB YM.

Artikel 12

Marktgerichte ondernemingen die reeds lid zijn van VSB kunnen tevens lid worden van VSB YM indien zij binnen het profiel van artikel 3 en 11 passen, met dien verstande dat zij hun VSBlidmaatschap niet ogen opzeggen om lid van VSB YM te worden. Ingeval er sprake is van dubbele lidmaatschap van zowel de VSB als VSB YM, dan zal een aangepaste contributie bepaald worden door deze ondernemingen.

Artikel 13

Aanmelding voor lidmaatschap geschiedt bij de secretaris van VSB YM. Het bestuur van VSB YM, in samenspraak met VSB, beslist binnen 2 (twee) maanden na aanmelding over de toelating van de  kandidaat lid.

Artikel 14

Aanmelding voor lidmaatschap en Aanmelding voor het donateurschap geschiedt bij de secretaris van de VSB YM. Het bestuur van VSB YM en de VSB nemen gezamenlijk binnen 2 (twee) maanden na aanvraag, besluit over de toelating tot het donateurschap.  

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP

Artikel 15

Het lidmaatschap van VSB YM voor kandidaten eindigt:
 1. Door opzegging door het lid.
 2. Bij het bereiken van de leeftijd van 40 jaar van de vertegenwoordiging van het lid of dat de vertegenwoordiger niet meer verbonden is aan het lid en er geen voordracht is gedaan voor een nieuwe vertegenwoordiger voor VSB YM.
 3. Door opzegging zijdens VSB YM. Dit geschiedt wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de VSB YM niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van VSB YM niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Door ontzetting. Dit geschiedt door VSB YM door middel van royementen en kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van VSB YM handelt, of VSB YM op onredelijke wijze benadeelt.
 5. Opzegging alsook ontzetting door VSB YM, geschiedt op voordracht van het bestuur van VSB YM in samenspraak met de VSB, en het lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis wordt gesteld van het betreffende besluit, onder vermelding van de datum van opzegging danwel ontzetting
 6. Het donateurschap eindigt door een schriftelijk opzegging zijdens de donateur aan de voorzitter van VSB YM.

Artikel 16

Wanneer het lidmaatschap ingevolge artikel 15 in de loop van het jaar eindigt, blijft desondanks de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

VI. HOOFDBESTUUR

Artikel 17

VSB YM wordt bestuurd door een hoofdbestuur dat is samengesteld als volgt:
 1. De leden van het dagelijks bestuur.
 2. De vertegenwoordiger van elke Regio of een aan te wijzen plaatsvervanger. Of ten hoogste 2 vertegenwoordigers aan te wijzen door de Regio’s.
 3. De voorzitter van VSB of diens plaatsvervanger, met de mogelijkheid dat de VSB een bestuurslid aanwijst voor de invulling van deze functie.

Artikel 18

Op schriftelijk verzoek, onder opgave van de te behandelen punten van tenminste drie Regio vertegenwoordigers, is de voorzitter verplicht tot het bijeenroepen van een hoofdbestuursvergadering op een termijn van niet langer dan zes weken, nadat het schriftelijke verzoek bij de secretaris is binnengekomen.

Artikel 19

Bij besluitvorming door het hoofdbestuur, dient VSB YM zoveel mogelijk rekening te houden met terzake vastgestelde beleidsrichting door VSB.

VII. DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 20

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van VSB YM, de uitvoering van de besluiten van het hoofdbestuur, alsmede met de uitoefening van de taken die door het hoofdbestuur zijn gedelegeerd. De voorzitter van de VSB YM is tevens VSB YM associatie vertegenwoordiger in het bestuur van de VSB.

Artikel 21

De benoeming van dagelijks bestuursleden geschiedt door de leden van VSB YM uit 1 (een) of meer bindende voordrachten zowel door het dagelijks bestuur als de leden zoals vertegenwoordigd in de Regio’s. De voorgedragen leden worden 2 (twee) maanden voor de aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur ingediend, op de ALV medegedeeld en na stemming geïnstalleerd.

Artikel 22

De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een termijn van 2 (twee) jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog 1 termijn met een periode van maximaal van 2 jaar. De ALV kan bij uitzondering hiervan afwijken.

Artikel 23

 1. Het bestuur van VSB YM maakt jaarlijks, uiterlijk ultimo februari, de beleidsplannen en daarbij behorend begroting op, waarna deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de VSB.
 2. De besturen van VSB YM en VSB zullen daarnaast 2 maal per jaar een groot besturen overleg hebben om enerzijds uitgevoerd beleid te evalueren en anderzijds om beleid en plannen van beide organisaties op elkaar af te stemmen.
 3. Voor de eerste maal zal zowel het beleidsplan als het budget ter overbrugging van het eerste begrotingsjaar in gezamenlijk overleg worden vastgesteld.

VIII. BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 24

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, na uitdrukkelijke goedkeuring van de VSB.

IIX. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 25

VSB YM wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de penningmeester en ingeval van ontstentenis door 2 andere bestuursleden.

IX. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING

Artikel 26

Elk bestuurslid, ook al benoemd voor een bepaalde tijd, kan te allen tijde door de ALV worden ontslagen of geschorst door reden zoals omschreven in artikel 15. X. REGIO’S

Artikel 27

VSB YM is vooralsnog opgedeeld in Regio’s. Het hoofdbestuur stelt de Regio’s vast. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen de indeling en of toewijzing van Regio’s worden gewijzigd. In eerste aanleg wordt een lid geacht te behoren tot de Regio waarin de onderneming gevestigd is. De Regio’s kunnen als groep optreden binnen het raamwerk dat de statuten en eventueel huishoudelijk regelement van VSB YM biedt.

Artikel 28

De Regio’s hebben tot taak de doelstelling van VSB YM in hun plaats na te streven in overleg met het hoofdbestuur.

XI. GELDMIDDELEN EN CONTRIBUTIE

Artikel 29

 1. De geldmiddelen van VSB YM bestaan uit contributies van leden en donaties van donateurs.
 2. De hoogte van de contributies wordt in gezamenlijk overleg met de VSB vastgesteld.
 3. De geldmiddelen dienen rechtstreeks te worden overgemaakt naar de VSB.
 4. Na goedkeuring van de begroting, vide art 23, en na aftrek van bureaukosten, zal VSB de geldmiddelen volledig ter beschikking stellen aan VSB YM.
 5. Het beheer van de geldmiddelen van VSB YM berust bij de penningmeester en de voorzitter, die daaromtrent rekening en verantwoording verschuldigd zijn aan het bestuur.

Artikel 30

 1. De leden zijn verplicht jaarlijks een door het hoofdbestuur vast te stellen contributie te betalen.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.
 3. Een lid kan niet door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit tot contributieverhoging voor zich uitsluiten.

Artikel 31

De jaarlijkse financiële verslaglegging van VSB YM zal middels een beoordelingsverklaring gecontroleerd worden. VSB YM brengt uiterlijk in de maand juni schriftelijk verslag uit van het bestuur c.q. de penningmeester en de VSB over het afgelopen jaar.

XII. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 32

 1. Het hoofdbestuur roept de ALV bijeen. Jaarlijks worden er tenminste 3 (drie) ALV’s gehouden en wel elke laatste donderdag van de maand april, elke laatste donderdag van de maand augustus, elke laatste donderdag van de maand november of wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de statuten verplicht is.
 2. De leden worden tenminste 14 (veertien) dagen voorafgaand onder opgave van de agenda ter vergadering opgeroepen. Donateurs kunnen door het hoofdbestuur worden uitgenodigd tot bijwoning van de ALV. Over punten die niet op de agenda staan, uitgezonderd van een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, kunnen geen besluiten worden genomen.

Artikel 33

Alle leden, die niet geschorst zijn, en ereleden hebben toegang tot de ALV . Slechts gewone leden hebben stemrecht. Een lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten vertegenwoordigen met dien verstande dat de gemachtigde voor ten hoogste 1 (een) andere stemgerechtigde kan optreden en dat de volmacht slechts kan gelden voor 1 (een) bepaalde vergadering.

Artikel 34

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij ontstentenis of belet door de penningmeester. Bij beider ontstentenis of belet treedt het oudste bestuurslid in jaren op.

XIII. BESLUITVORMING

Artikel 35

 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van VSB YM genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen indien tenminste tweederde (2/3e) van het aantal leden ter vergadering aanwezig en of vertegenwoordigd is.
 2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter anders beslist. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede (2e) keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 3. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.

XIV. WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING

Artikel 36

 1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van VSB YM kunnen slechts worden genomen met tenminste drie-vierde (3/4e) der geldig uitgebrachte stemmen in de ALV.
 2. Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen indien tenminste twee-derde (2/3e) van het aantal leden ter vergadering aanwezig en of vertegenwoordigd is. Is in deze vergadering het voorgeschreven aantal leden niet aanwezig en of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, ongeacht het aantal aanwezige leden met een meerderheid van drie- vierde (3/4e ) der geldig uitgebrachte stemmen een besluit hierover worden genomen.
 3. Het voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van VSBYM dient bij de oproeping van de ALV, waarin het voorstel aan de orde komt, te worden gevoegd.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid dan wel door de ALV aan te wijzen persoon bevoegd onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering.

Artikel 37

Bij ontbinding van VSB YM is het dagelijks bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Een eventueel batig saldo zal toevallen aan de leden, tenzij bij het besluit tot ontbinding aan dit saldo een andere bestemming wordt gegeven.

XV. VERENIGINGSJAAR JAAR

Artikel 38

Het VSB YM verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

XVI. REGLEMENTEN

Artikel 39

De ALV is op voorstel van het hoofdbestuur bevoegd tot vaststelling of wijziging van reglementen ter uitvoering van deze statuten, die geen bepalingen mogen bevatten, welke met deze statuten of de wet strijden.

XVII. INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER

Artikel 40

Het hoofdbestuur is verplicht VSB YM te doen inschrijven in het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken en een authentiek afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende de statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.

XVIII. SLOTBEPALING

Artikel 41

Aan de ALV komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.